Loading...
spraakwater

Praktijkafspraken

Direct toegankelijk?

Spraakwater logopediepraktijk is sinds augustus 2011 direct toegankelijk. Dit betekent dat u direct bij de logopediepraktijk een afspraak kunt maken. U heeft hiervoor geen verwijsbrief van uw huisarts nodig.

Bij het eerste bezoek vindt een screening plaats. Het doel van deze screening is nagaan of met de logopedische behandeling gestart kan worden of dat een consult bij de huisarts noodzakelijk is. Uw huisarts ontvangt bericht van deze screening. Ga na bij uw verzekeraar of de screening vergoed wordt.

 

Wanneer is toch een verwijsbrief van de huisarts nodig?

Op de dependance Galerijmuur heeft u een verwijsbrief nodig wanneer uw kind leerling op de Wissel is.

U bent verzekerd bij CZ of een van de labels aangesloten bij CZ.

Wat doet de logopedist?

Tijdens uw eerste bezoek bespreekt de logopedist de klacht waarmee u komt en worden relevante gegevens hieromtrent in kaart gebracht in de vorm van een anamnesegesprek. Daarna volgt nader onderzoek en aan de hand van de verkregen gegevens wordt een behandelplan opgesteld. Het behandelplan wordt met u besproken evenals de frequentie en verwachte duur van de behandeling.

 

Wat verwachten wij van ouders of verzorger?

Tijdens de behandelsessies bent u minimaal aanwezig tijdens de intake, bespreking van het onderzoek, tijdens 50% van de behandelingen en tijdens de out take. Dit geldt ook wanneer uw kind behandeld wordt op dependance Galerijmuur. U bent van harte welkom vaker aanwezig te zijn tijdens de behandelingen.

Naar aanleiding van het behandelplan bespreken we de te oefenen stof. De therapie heeft de beste kans van slagen wanneer u ook thuis ruimte maakt om met uw kind te oefenen.

 

Wat te doen bij verhindering?

De behandelingen vinden plaats volgens afspraak. Als u onverhoopt toch niet kunt komen, wilt u dit dan uiterlijk 24 uur van tevoren laten weten? U kunt hiervoor het praktijknummer 030-6374527 of 06-21424882  bellen. Wanneer u niet verschijnt op de afgesproken tijd of afzegt minder dan 24 uur voor de afgesproken tijd (ongeacht de reden), wordt de behandeling bij u in rekening worden gebracht. Er is dan namelijk al tijd voor u gereserveerd. De zorgverzekeraar betaalt dit niet.

 

Hoe verloopt de vergoeding en de betaling?

Logopedie zit in het basispakket en wordt door alle zorgverzekeraars vergoed. De declaraties van de behandelingen worden direct bij uw zorgverzekeraar in rekening gebracht. Maakt u gebruik van een restitutiepolis of mocht blijken dat u onvoldoende of niet verzekerd bent, dan bent u zelf verantwoordelijk voor het voldoen van de declaraties. Het aantal behandelingen waarvoor vergoeding wordt betaald kan per zorgverzekeraar wisselen. U vindt informatie hierover in de polisvoorwaarden van uw verzekering. Wanneer u van verzekering verandert, laat het de logopedist dan direct weten in verband met een juiste declaratie.

 

Wat zijn de tarieven 2023

Prijslijst logopedie

Indien u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waarmee wij een overeenkomst hebben dan 

brengen wij het tarief dat met uw zorgverzekeraar is overeengekomen in rekening. Wij streven ernaar met alle zorgverzekeringen een overeenkomst af te sluiten. In vrijwel alle gevallen declareren wij de kosten van uw behandeling rechtstreeks aan de zorgverzekeraar.

 Verhindering

Mocht u onverhoopt niet kunnen komen naar uw afspraak, laat dit ons dan uiterlijk 24 uur van tevoren weten.

U kunt hiervoor het praktijknummer 030-6374527 of 06-21424882 bellen. Tijdens behandelingen nemen wij de telefoon niet op, spreek dan een bericht in op het antwoordapparaat. Ook kunt u de afspraak annuleren per e-mail.

Wanneer u niet verschijnt op de afgesproken tijd of kort van tevoren annuleert, wordt de behandeling bij u in rekening gebracht. De behandeling is voorbereid en er is tijd voor u gereserveerd. Het bedrag dat in rekening wordt gebracht is het tarief dat uw zorgverzekeraar met ons is overeengekomen. Op onze website vindt u de tarieven 2023 per zorgverzekeraar.

 

 

 

Wat kunt u doen bij klachten?

Indien u klachten heeft over het handelen van de logopedist (of het nalaten daarvan), waarbij u als patiënt/ cliënt nadelige gevolgen ondervindt, kunt u een klacht indienen. Deze praktijk hanteert de klachtenregeling op grond van de Wet Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ) en is aangesloten bij een geschilleninstantie via de NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie. Ga naar www.klachtenloketparamedici.nl  U vindt daar een eenvoudig formulier en nadere uitleg.

Uiteraard stellen wij het zeer op prijs als u uw klachten in eerste instantie met uw logopedist bespreekt.

NZG Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)
De rechten en plichten van patiënten en hulpverleners (bijvoorbeeld een arts, een tandarts of een logopedist) zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Geneeskundige behandelingsovereenkomst
Als een hulpverlener u behandelt, heeft u op grond van de WGBO een geneeskundige behandelingsovereenkomst met hem of haar. In de WGBO staan allerlei rechten en plichten die bij deze geneeskundige behandelingsovereenkomst horen. Hier moeten de zorgverlener en u als patiënt zich aan houden.

Plichten van hulpverleners
Een hulpverlener heeft de plicht u te informeren over:
- uw huidige gezondheidstoestand en de vooruitzichten;
- de aard en het doel van het onderzoek en de behandeling;
- de te verwachten gevolgen en de risico's van het onderzoek en de behandeling voor uw gezondheid;
- andere methoden van onderzoek of behandeling die in aanmerking komen.

Informatieverstrekking door hulpverlener
De hulpverlener geeft de informatie over het onderzoek en de behandeling:
- aan de patiënt zelf als hij 16 jaar of ouder is;
- aan de patiënt en de ouders/verzorgers als de patiënt tussen de 12 en 16 jaar is;
- aan de (wettelijke) vertegenwoordiger (ouder, familie, gemachtigde, mentor) bij wilsonbekwaamheid (als iemand op grond van zijn leeftijd of verstandelijke vermogens niet zelf in staat is beslissingen te nemen).

Privacy

Logopedisten hebben een geheimhoudingsplicht. Bij Spraakwater Logopediepraktijk gaan we zorgvuldig om met persoonlijke informatie, volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Rechten en plichten van patiënten
Als patiënt heeft u onder andere het recht:
- op duidelijke informatie over uw gezondheidstoestand;
- om op basis van de informatie die u heeft gekregen van de hulpverlener te beslissen of u toestemming geeft voor onderzoek of behandeling;
- op een second opinion (tweede mening) van een andere deskundige dan de behandelend arts;
- op inzage, afschrift, toevoegen en vernietiging in uw medisch dossier.
U heeft ook een aantal plichten. U moet onder andere de hulpverlener duidelijk en volledig informeren zodat hij u op een verantwoorde wijze kan onderzoeken en behandelen en zoveel mogelijk meewerken aan onderzoek en behandeling door de adviezen en voorschriften op te volgen die de hulpverlener u geeft.

 

Nivel

Onze praktijk neemt deel aan het Nivel onderzoek Zorgregistraties Eerste Lijn. Het NIVEL en onze beroepsgroep werken samen om reguliere gegevens, zoals diagnoses en aantal behandelingen, uit de administratie van logopediepraktijken op te nemen in NIVEL Zorgregistraties eerste lijn. Dan wordt het mogelijk deze gegevens te combineren met gegevens van andere beroepsgroepen en om informatie te krijgen over de gezondheidsproblemen van deze cliënten, de toegang tot logopedie, het gebruik van eerdere zorg en het effect van de behandeling. Het Nivel kent een zeer strikt privacybeleid en ontvangt van ons geen informatie waarmee patiënten direct geïdentificeerd kunnen worden.

 

Hoe kunt u ons bereiken?

Voor het maken en afzeggen van afspraken is de praktijk telefonisch bereikbaar, van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur, op telefoonnummer: 030-6374527 of 06-21424882

U kunt ook (tijdig) een bericht achterlaten op de voicemail of een mail sturen naar info@spraakwater.org

 

De logopedisten

Rebecca Ferwerda

Eva van Caspel

Mieke de Wit


Liesbeth Zaaier


Sofie Robers