Loading...
spraakwater

Privacybeleid

 

Hieronder vindt u een omschrijving van ons privacybeleid (AVG) . Bij vragen kunt u zich wenden tot uw behandelend logopedist.

 

Privacybeleid

Spraakwater Logopediepraktijk hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Spraakwater Logopediepraktijk houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit alleen met uw toestemming nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 Als Spraakwater Logopediepraktijk zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Spraakwater Logopediepraktijk verwerkt ten behoeve van het aangaan van een behandelovereenkomst.

Voor bovenstaande doelstelling kunnen wij de volgende persoonsgegevens aan u vragen:

 • Persoonsgegevens: naam, tussenvoegsel, achternaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, burgerlijke staat, verzekeringsgegevens
 • Overige gegevens: gegevens verwijzer/huisarts, gegevens school, gegevens overige zorgverleners indien deze bij de behandeling betrokken zijn
 • Bijzondere persoonsgegevens: gegevens over gezondheid, etnische herkomst, BSN nummer

Verstrekking van gegevens aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor het resultaat van de behandeling.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het bijhouden van een elektronisch patiëntendossier
 • de belastingaangifte

Spraakwater Logopediepraktijk geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met de partijen (verwerkers) met wie wij een verwerkersovereenkomst hebben, hebben wij afspraken gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Het is wel gebruikelijk dat we, indien u toestemming geeft, verwijzers en andere betrokkenen, zoals bijvoorbeeld de leerkracht, op de hoogte stellen van verloop en resultaat van het onderzoek en/of de behandeling.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Spraakwater Logopediepraktijk bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) zijn zorgverleners verplicht een medisch dossier bij te houden.

 • De algemene bewaartermijn van een medisch dossier is 15 jaar.
 • Voor de medische gegevens van minderjarigen geldt een bewaartermijn van 15 jaar die ingaat vanaf het 18e jaar.
 • De bewaartermijn geldt ook bij het overlijden van de patiënt. Het overlijden van de patiënt is dus geen reden om het dossier te vernietigen.
 • Als aanvangstermijn staat in de wet het moment dat de gegevens zijn opgesteld. Dat betekent dat de termijn aanvangt op het moment dat de logopedist de gegevens vervaardigt. Dit leidt tot het onpraktische resultaat dat de verschillende stukken die in de loop van de behandeling ontstaan, elk hun eigen bewaartermijn hebben. In de praktijk is algemeen aanvaard dat men het einde van de behandeling als aanvangsmoment hanteert.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen;

 • Wij hanteren een gebruikersnaam en wacchtwoordbeleid op al onze systemen
 • Het elektronisch patiëntendossier voldoet aan de privacy eisen
 • We maken gebruik van een virusscanner
 • We maken gebruik van een beveligde mailomgeving: zorgmail
 • Logopedisten hebben een geheimhoudingsplicht. Onze medewerkers zijn daarnaast geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens
 • Gegevens voor het cliënttevredenheidsonderzoek worden anoniem verwerkt
 • Papieren gegevens worden bewaard in een afsluitbare kast
 • Wij geven gasten niet het wachtwoord voor het Spraakwater WIFI netwerk

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door uw verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan genoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen kunt u contact met ons opnemen.